BIỂU MẪU LẬP KẾ HOẠCH

 

Tìm
Biểu mẫu thành lập nhóm nghiên cứu
Thumbnail

 Kích thước File 48 K
Số lần tải về 1
Ngày Tư 10/18/2017 @ 04:50
Tác giả Nguyen T N Thanh
EMail thanhntn@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Biểu mẫu đăng ký tổ chức Hội thảo Khoa/ Trường
Thumbnail

 Kích thước File 45 K
Số lần tải về 0
Ngày Tư 10/18/2017 @ 04:50
Tác giả Nguyen T N Thanh
EMail thanhntn@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Biểu mẫu đăng ký bài viết Tập san
Thumbnail

 Kích thước File 48 K
Số lần tải về 0
Ngày Tư 10/18/2017 @ 04:49
Tác giả Nguyen T N Thanh
EMail thanhntn@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Biểu mẫu Đăng ký NCKH SV
Thumbnail

 Kích thước File 48 K
Số lần tải về 3
Ngày Tư 10/18/2017 @ 04:49
Tác giả Nguyen T N Thanh
EMail thanhntn@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Biểu mẫu đăng ký NCKH GV
Thumbnail

 Kích thước File 50 K
Số lần tải về 0
Ngày Tư 10/18/2017 @ 04:48
Tác giả Nguyen T N Thanh
EMail thanhntn@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

< TRỞ LẠI  1 của 2  TỚI >