QUY ĐỊNH NCKH

 

Tìm
Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Đông Á
Thumbnail

497/QĐ-ĐHĐA (31/12/2016)Kích thước File 89 K
Số lần tải về 4
Ngày Tư 12/27/2017 @ 11:09
Tác giả Nguyen T N Thanh
EMail thanhntn@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Quyết định Ban hành Quy định hoạt động khoa học và công nghệ trường ĐH Đông Á
Thumbnail

496/QĐ-ĐHĐA (31/12/2016)Kích thước File 202 K
Số lần tải về 2
Ngày Tư 12/27/2017 @ 11:07
Tác giả Nguyen T N Thanh
EMail thanhntn@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Quyết định ban hành Quy định định mức giờ Nghiên cứu khoa học Trường ĐH Đông Á
Thumbnail

435/QĐ-ĐHĐA (25/11/2016)Kích thước File 179 K
Số lần tải về 4
Ngày Tư 12/27/2017 @ 11:06
Tác giả Nguyen T N Thanh
EMail thanhntn@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Quyết định về việc thành lập ban biên tập Chuyên san Khoa học & Giáo dục Trường ĐH Đông Á
Thumbnail

498/QĐ-ĐHĐA (09/11/2015)Kích thước File 76 K
Số lần tải về 2
Ngày Tư 12/27/2017 @ 11:04
Tác giả Nguyen T N Thanh
EMail thanhntn@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Quy định về xuất bản Tập san Chuyên đề Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Đông Á
Thumbnail

420/QĐ-ĐHĐA (23/09/2015)Kích thước File 134 K
Số lần tải về 3
Ngày Tư 12/27/2017 @ 11:00
Tác giả Nguyen T N Thanh
EMail thanhntn@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

< TRỞ LẠI  1 của 3  TỚI >