CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc học Chương trình đào tạo Loại hình đào tạo

 

 

Đại học

Kế toán Chính quy
Tài chính - Ngân hàng Chính quy
Kế toán CQ - liên thông CĐ lên ĐH
Kế toán CQ - liên thông TC lên ĐH
Kế toán - Tin Chính quy
Kế toán - Kiểm toán

Chính quy

Tài chính - Kế toán Chính quy

Cao đẳng

Kế toán CQ - liên thông TC lên CĐ
Kế toán Chính quy
Tài chính - Ngân hàng Chính quy