Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.511) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh