HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
HĐKH 2015

 


HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

GS.TSKH Lê Văn Hoàng

TS. Nguyễn Thị Anh Đào

TS. Lê Xuân Thọ

GVCC Nguyễn Ngân

ThS. Đỗ Sính

ThS. Nguyễn Ngọc Hà

ThS. Đỗ Trọng Tuấn

ThS. Nguyễn Lê Hoàng

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA

Khoa Công nghệ thông tin   Khoa Tài chính kế toán
 1. ThS. Đỗ Sính
 2. ThS. Nguyễn Quốc Vương
 3. ThS. Bạch Ngọc Dương
 4. Trần Vũ Anh Thư
 5. ThS. Nguyễn Hồng Định
 6. ThS. Hồ Đức Lĩnh
 7. Đặng Văn Nghĩa
 
 1. ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
 2. ThS. Trần Thị Thái Hằng
 3. ThS. Phạm Thị Nhung
 4. ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
 5. ThS. Lê Thị Lệ Huyền
Khoa Công nghệ kỹ thuật xây dựng   Khoa ngoại ngữ
 1. TS. Lê Xuân Thọ
 2. ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương
 3. ThS. Nguyễn Tấn Khoa
 4. ThS. Phan Viết Chính
 5. ThS. Trần Ngọc Thành
 6. ThS. Lê Thị Minh Khai
 7. ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ
 8. ThS. Bùi Văn Tư
 9. ThS. Nguyễn Đăng Huy
 
 1. ThS. Nguyễn Ngọc Hà
 2. ThS. Hoàng Thị Hồng Thương
 3. ThS. Lê Ngọc Trân Châu
 4. ThS. Lê Thị Phương
 5. ThS. Nguyễn Quốc Thịnh
 6. ThS. Nguyễn Thị Tâm Thanh
 7. ThS. Mai Thị Kim Loan
Khoa Điều Dưỡng   Khoa Công nghệ kỹ thuật Điện
 1. PGS.TS. Trần Thị Minh Diễm
 2. ThS. Nguyễn Thị Bích Hợp
 3. Trần Thị Kim Dung
 4. TS.BS. Trần Đình Vinh
 5. Nguyễn Thị Quảng Trị
 
 1. ThS. Trần Ngọc Do
 2. ThS. Nguyễn Lê Hoàng
 3. ThS. Lê Viết Vĩnh
 4. ThS. Nguyễn Hữu Nguyên
 5. ThS. Nguyễn Trọng Tuấn
Khoa Khoa học xã hội & nhân văn   Khoa Kinh tế
 1. ThS. Nguyễn Thị Thu Vân
 2. ThS. Lê Thị Huệ
 3. Nguyễn Thị Thanh Linh
 
 1. TS. Trần Ngọc Sơn
 2. ThS. Lê Thị Kim Tuyết
 3. ThS. Nguyễn Thị Tố Châu