HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 


HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

(Theo quyết định số 172/QĐ - ĐHĐA ngày 04 tháng 05 năm 2016)

                                                                  

 

PGS. TS. Hoa Hữu Lân 

(Chủ tịch Hội đồng)

 

GS. TSKH. Lê Văn Hoàng

(Phó Chủ tịch)

 

TS. Nguyễn Thị Anh Đào

(Phó Chủ tịch)

              

THÀNH VIÊN

4. TS. Đỗ Trọng Tuấn

14. ThS. Nguyễn Ngọc Hà

5. PGS. TS. Lê Thị Liên Thanh

15. TS. Nguyễn Xuân Thôi

6. PGS. TS. Đỗ Tú Lan

16. ThS. Nguyễn Lê Hoàng

7. PGS. TS. Trần Thị Minh Diễm

17. ThS. Nguyễn Quốc Vương

8. ThS. BS. Nguyễn Thị Thanh Bình

18. TS. Trương Đình Châu

9. TS. Trần Ngọc Sơn

19. TS. Võ Như Quốc

10. NCS. Bùi Văn Viễn

20. TS. Võ Thị Hoa Ban

11. TS. Nguyễn Thế Vinh

21. NCS. Cao Trí Dũng

12. ThS. Trương Văn Trí

22. TS. Trần Thanh

13. GS. TS. Trần Hữu Mạnh

23. TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm