CƠ CẤU TỔ CHỨC

TS. TRẦN THANH

Trưởng phòng
Chuyên môn: Điện tử - Viễn thông
Email:   thanht@donga.edu.vn
Điện thoại:   0903.501.259
Lý lịch khoa học

  TS. NGUYỄN THỊ THANH TÂM

Phó Trưởng phòng
Chuyên môn: Vật Lý
Email:   tamntt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.143.444
Lý lịch khoa học

 

ThS. VŨ THỊ HẠNH DUNG

Cán Bộ
Chuyên môn: Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế
Email:   dungvth@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.834.486

Lý lịch khoa học

  ThS. NGUYỄN THỊ HOÀNG TÂM

Giảng viên
Chuyên môn: Toán
Email:   tamnth@donga.edu.vn
Điện thoại:   0982.907.309
Lý lịch khoa học

 
ThS. PHẠM THỊ NGỌC MINH

Giảng viên
Chuyên môn: Toán
Email:   minhptn@donga.edu.vn
Điện thoại:   0977.498.451
Lý lịch khoa học

  ThS. NGUYỄN HỒNG NHUNG

Giảng viên
Chuyên môn: Toán
Email:   nhungnh@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.901.255
Lý lịch khoa học

 
ThS. NGUYỄN KHOA TUẤN

Giảng viên
Chuyên môn: Chính trị - Triết học
Email:   tuannk@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.764.500
Lý lịch khoa học

  ThS. NGUYỄN THỊ HÀ

Giảng viên
Chuyên môn: Luật học
Email:   hant@donga.edu.vn
Điện thoại:   0988.809.747
Lý lịch khoa học