CƠ CẤU TỔ CHỨC

TS. NGUYỄN THỊ THANH TÂM

Trưởng phòng
Chuyên môn: Vật Lý
Email:    tamntt@donga.edu.vn
Điện thoại:    0905.143.444
Lý lịch khoa học

 

ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC THANH

Cán Bộ phụ trách NCKH
Chuyên môn: Địa chất học
Email:   thanhntn@donga.edu.vn
Điện thoại:   0168.993.1613

  TS. NGUYỄN HỮU NGUYÊN XUÂN

Cán bộ phụ trách NCKH
Chuyên môn: Kinh tế
Email:  xuannhn@donga.edu.vn
Điện thoại:  0905.083.452
 

    DANH SÁCH CÁN BỘ CƠ HỮU TRỰC THUỘC PHÒNG KHOA HỌC

1. PGS. Võ Thị Minh Chi

11. ThS. Nguyễn Khoa Tuấn

2. TS. Nguyễn Thị Anh Đào

12. ThS. Nguyễn Hồng Nhung

3. TS. Đỗ Trọng Tuấn

13. ThS. Nguyễn Thị Hoàng Tâm

4. TS. Hồ Lam Hồng

14. ThS. Phạm Thị Ngọc Minh

5. TS. Trương Thị Kim Oanh

15. ThS. Nguyễn Như Minh

6. ThS. Phan Thị Ngọc Liên

16. ThS. Phan Phụng Dũng

7. ThS. Lương Đình Huệ

17. ThS. Phan Thị Hằng Nga

8. ThS. Lương Minh Anh

18. CN. Nguyễn Thị Trang

9. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Phúc

19. CN. Nguyễn Khắc Cường

10. ThS. Phạm Vũ Thu Hiền

20. CN. Trương Anh Tuấn