Niên giám thống kê giáo dục

Năm học 2009 2010 2011 2013 2014
Số lượng giảng viên Giáo sư 0 0 1 1 2
Phó Giáo sư 16 17 4 5 9
Tiến sĩ 59 50 11 21 35
Thạc sĩ 156 358 136 170 212
Đại học 247 125 107 148 96
Số lượng SV đầu vào ĐH, CĐ hệ chính quy 669 1.075 2.086 703 1.241
Đào tạo liên thông 255     1.542 2.775
Số lượng SV tốt nghiệp ra trường ĐH, CĐ hệ chính quy 474 816 1.894 1.864 723
Đào tạo liên thông 203     1.479 2.194
TCCN hệ chính quy   772