THÔNG TIN - THÔNG BÁO NỘI BỘ
QĐ thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của SV khoa Ngoại Ngữ năm học 2015-2016 - 16/05/2016

Quyết Định thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của SV khoa Ngoại Ngữ năm học 2015-2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên
năm học 2015-2016
Ngành Ngôn Ngữ Anh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ Quy định số 136/QĐ-ĐHĐA ngày 03/09/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Đông Á về việc quản lý đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường/khoa;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-ĐHĐA ngày 22/06/2012 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Đông Á;

Căn cứ Quyết định số 577/QĐ-ĐHĐA ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015-2016;

Căn cứ kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và Đề nghị của Hội đồng khoa học Khoa Ngoại Ngữ về danh sách Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên thực hiện năm học 2015-2016;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khoa học trường Đại học Đông Á,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Đông Á năm học 2015 – 2016 ngành Ngôn Ngữ Anh, gồm các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm tổ chức đánh giá việc thực hiện và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên theo các văn bản quy định hiện hành của nhà trường và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các Ông (Bà) có tên ở Điều 1, Khoa Ngoại Ngữ, Phòng QLĐT&CTSV, Phòng Khoa học, các đơn vị và cá nhân có liên căn cứ quyết định thi hành.

Xem chi tiết tại đây!!!


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN năm học 2017 - 2018
  • Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ
  • Hội thảo "An toàn thực phẩm - Bảo vệ sức khỏe cộng đồng" - 8/7/2016
  • QĐ thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của SV khoa Tài Chính-Kế Toán năm học 2015-2016
  • QĐ thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của SV ngành Quản trị Kinh Doanh năm học 2015-2016
  • QĐ thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban hội thảo SSGA-2016
  • QĐ thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2015_ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương
  • QĐ thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2015_ThS. Hà Cẩm Thu
  • Công văn Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Hoạt động KHCN năm học 2015-2016
  • Kế hoạch Hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2015-2016