Sơ đồ tổ chức

TS. NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điện thoại:   0903.515.519

Email:   daonta@donga.edu.vn

   
TS. DƯƠNG TẤN DIỆP - Hiệu trưởng

Điện thoại:  0903.998.792

Email:   diepdt@donga.edu.vn

   
  ThS. LƯƠNG MINH SÂM - Phó Hiệu trưởng

Điện thoại:   0913.405.919

Email:   samlm@donga.edu.vn